QUINS TRÀMITS HEM DE FER PER CASAR-NOS CIVILMENT?

Per contraure matrimoni civil s’ha de tramitar un expedient al Registre Civil de la localitat on us heu de casar, sent necessari que un dels dos membres de la parella estigui empadronat a la localitat.

La tramitació d’aquest expedient es fa aportant la següent documentació:

- Certificats literals de naixement dels dos membres de la parella (tenen una validesa de tres mesos i es tramiten al Registre Civil del lloc de naixement)
- Certificats d’empadronament o residència acreditativa del domicili durant els dos últims anys dels dos membres de la parella (tenen una validesa de tres mesos i es tramiten a l’Ajuntament)
- Fotocòpia o original del DNI, passaport o targeta de residència
- Instancia de sol·licitud de matrimoni (es tramita al Registre Civil del municipi on us caseu)
- Declaració jurada sobre l’estat civil dels contraents (és un formulari contingut en la instància de sol·licitud de matrimoni)